روزنامه اسرار : دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه

در روزنامه اسرار asrarnews.ir مطلب دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه مشاهده می کنید
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
ممنون بابت بازدید از سایت asrarnews.ir